Globojantiems vaikus

Aktualu nuo 2024 m. sausio mėn. Vaiko globa (rūpyba) gali būti nustatoma šeimoje, šeimynoje, globos centre (pas budintį globotoją) arba vaikų globos įstaigoje. Priklausomai nuo to, kur vaikas globojamas, gali būti mokamos skirtingos išmokos. Asmenis ir šeimas, pageidaujančias globoti vaikus, konsultuoja ir informuoja Globos centrai. Šiems asenims priklauso IŠMOKOS ir SOCIALINĖS PASLAUGOS. Toliau skaitykite apie tai detaliau.

IŠMOKOS globojant vaiką, kurios sutampa su išmokomis vaikui gimus DAUGIAU ČIA.

 • Motinystės išmoka;
 • Vaiko priežiūros išmoka;
 • Vienkartinė išmoka vaikui;
 • Papildoma išmoka prie vaiko pinigų;
 • Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai.

Kitos išmokos globojant vaiką:

 • Globos (rūpybos) išmoka – kai vaikas yra globojamas šeimoje, šeimynoje, globos centre (pas budintį globotoją) ar vaikų globos institucijoje, jam skiriama globos (rūpybos) išmoka: 
  –   vaikui iki 6 metų – 286 eurai per mėnesį, 
  –   vaikui nuo 6 iki 12 metų – 330 eurų per mėnesį,  
  –   vaikui nuo 12 iki 18 metų ir tam, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, neatsižvelgiant į jo amžių – 357,5 euro
  —> Kreiptis: vaiko, kuriam globa (rūpyba) nustatyta iki 2006 m. gruodžio 31 d., globėjui (rūpintojui) kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, vaiko, kuriam globa (rūpyba) nustatyta po 2007 m. sausio 1 d., globėjui (rūpintojui) – į savivaldybę, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui nustatyta globa (rūpyba), buvusiam globotiniui (rūpintiniui) – į savivaldybę, kurioje teritorijoje yra mokykla, arba prašymą pateikti spis.lt
 • Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas – kai vaikas yra globojamas šeimoje, šeimynoje ar globos centre (pas budintį globotoją), tuomet vaiko globai užtikrinti kas mėnesį mokamas 220 eurų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Skirtingai nei globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas yra skirtas būtent globėjui. Išmoka mokama tol, kol vaikas yra globojamas.
  —> Kreiptis: vaiko, kuriam globa (rūpyba) nustatyta iki 2006 m. gruodžio 31 d., globėjui (rūpintojui) kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, vaiko, kuriam globa (rūpyba) nustatyta po 2007 m. sausio 1 d., globėjui (rūpintojui) – į savivaldybę, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui nustatyta globa (rūpyba), buvusiam vaiko globėjui (rūpintojui) – į savivaldybę, kurioje teritorijoje yra buvusio globotinio (rūpintinio) mokykla, arba prašymą pateikti spis.lt
 • Vaiko laikinosios priežiūros išmoka mokama tais atvejais, kai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovai nustato vaikui apsaugos poreikį ir jis laikinai prižiūrimas ar apgyvendinamas pas giminaičius ar kitus emociškai su vaiku susijusius asmenis. Laikinosios priežiūros išmokos dydis siekia 330 eurų per mėnesį už vieną vaiką, bet konkretus sumos dydis priklauso nuo to, kiek ilgai vaikas prižiūrimas.
  į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.
  —> Kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.
 • Vienkartinė išmoka įsikurti – kai globojamas vaikas sulaukia pilnametystės arba kai globa (rūpyba) pasibaigia dėl jo emancipacijos, taip pat dėl santuokos sudarymo, tuomet jam skiriama 4125 eurų dydžio išmoka savarankiško gyvenimo pradžiai. Dėl vienkartinės išmokos įsikurti galima kreiptis iki asmeniui sukanka 25 metai
  Ši išmoka gali būti panaudota būstui ar žemės sklypui pirkti, paskolai už būstą, taip pat būsto nuomai, komunaliniams mokesčiams, būsto remontui ar rekonstrukcijai, baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui, vienam mobiliojo ryšio telefonui įsigyti, studijoms ir neformaliajam švietimui apmokėti, mokymosi ir darbo priemonėms įsigyti, valstybės neapmokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms kompensuoti, automobiliui, mopedui, motociklui įsigyti, jeigu buvęs globotinis turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti atitinkamos kategorijos motorinę transporto priemonę, dviračiui, motoriniam dviračiui (taip pat elektriniam paspirtukui) ar paspirtukui be variklio įsigyti.
  Vienkartinė išmoka įsikurti turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo savivaldybės administracijos sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.
  Vienkartinė išmoka įsikurti nėra mokama grynaisiais pinigais. Išimtis gali būti daroma tuomet, kai, panaudojus didžiąją dalį sumos, likutis sudaro mažiau nei 110 eurų. 
  —> Kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

PASLAUGOS, teikiamos globojant vaiką – Paslaugas globėjams (rūpintojams) ir globojamiems (rūpinamiems) vaikams teikia kiekvienoje savivaldybėje veikiantys Globos centrai. Jie konsultuoja ir informuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, vykdo pasirengimo globoti (rūpinti) mokymus pagal specialią Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą GIMK, vertina asmenų pasirengimą ir teikia išvadas dėl tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais).

Globos centrai koordinuoja pagalbos teikimą šeimoms, kuriose yra globojamų (rūpinamų) vaikų. Siekdami padėti išspręsti iškilusias problemas, atsiradus naujam šeimos nariui, bei palaikyti šeimas,  Globos centrai globėjams (rūpintojams) organizuoja ir veda tęstinius mokymus, savitarpio paramos grupių užsiėmimus, teikia individualias konsultacijas ir kitas paslaugas. Globos centrai taip pat rūpinasi reikalingų pagalbos paslaugų teikimu globojamiems (rūpinamiems) vaikams.
Mūsų Globos centro darbuotojų kontaktai

Detaliau paskaitykite ČIA.

Informaciją parengė administratorė Evelina Romeiko
pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS
IR DARBO MINISTERIJOS informaciją