Bendruomeniniai vaikų globos namai

Vilniaus r. Kalvelių k. Naujoji g. 18
Vilniaus r. Kalvelių k. Šv. Faustinos g. 27
Vilniaus r. Rukainių k. Mokytojų g. 5a

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose  teikiamos šios paslaugos:

Bendrosios socialinės paslaugos:

 1. Informavimas – Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).
 2. Konsultavimas – Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų.
 3. Tarpininkavimas ir atstovavimas – Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, registruojant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).
 4. Maitinimo organizavimas – Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia apsirūpinti maistu patys.
 5. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne – Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas.
 6. Transporto organizavimas – Paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
 7. Sociokultūrinės paslaugos – Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.
 8. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas – Pagalba asmenims (šeimoms), kurie (-ios) dėl nepakankamų pajamų negali pasirūpinti savo higiena (pirties (dušo) ir (ar) skalbimo paslaugų organizavimas ir kt.).

Socialinės priežiūros paslaugos:

 1. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas – Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą.
 2. Laikinas apnakvindinimas – Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys, yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei.
 3. Intensyvi krizių įveikimo pagalba – Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta.
 4. Psichosocialinė pagalba – Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems.

Socialinės globos paslaugos:

 1. Trumpalaikė socialinė globa – Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui tam tikrą laiką teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Teikiama vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinę riziką patiriantiems vaikams, vaikams su negalia.
 2. Ilgalaikė socialinė globa – Visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Teikiama be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa ir vaikams su negalia.