Dienos centras

Vaikų dienos centras „Draugystės namai“ veikia nuo 2014 m.

Dienos centro veikla grindžiama Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro nuostatais, patvirtintais 2018 m. gruodžio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-410, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymų Nr. V-132, LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įsakymų, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymais ir teisės aktais.
Dienos centras išlaikomas iš Vilniaus rajono savivaldybės ir tikslinių valstybės biudžeto, paramos lėšų.
Dienos centrą gali lankyti Kalvelių seniūnijos teritorijoje gyvenantys vaikai.

Tikslas:
1. Suteikti socialines bei ugdymo paslaugas vaikams ir (ar) tėvams patiriantiems sunkumų dienos metu.

Uždaviniai:
1. Teikti socialinę, psichologinę ir pedagoginę pagalbą vaikui ir jo šeimai, rūpintis vaiko prasmingu užimtumu;
2. Vykdyti žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją;
3. Bendradarbiauti su valstybinėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Funkcijos:
1. Dirbti su vaikas ir (ar) tėvais patiriančiais sunkumų, siekiant užtikrinti šių vaikų teises;
2. Organizuoti vaikų maitinimą;
3. Ugdyti kiekvieną vaiką pagal jo individualius poreikius ir gebėjimus;
4. Organizuoti vaikų užimtumą, rengti konkursus, varžybas, išvykas, kt.