Globos centro tvarkos

Globos centro veiklą reglamentuojančios vidaus tvarkos:

 1. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro pagalbos paslaugų budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynos steigėjams, dalyviams, įtėviams ir globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems ir globojamiems (rūpinamiems) įvaikintiems vaikams organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas (2023)
  Pagalbos paslaugų BG, globėjams (rūpintojams) organizavimo ir teikimo TA
  Aprašo 1 priedas sutikimas dėl psichologo
  Aprašo 2 priedas Psichologo veiklos išrašas
  Aprašo 3 priedas Psichologų konsultacijų registras
  Aprašo 4 priedas GC suteiktų paslaugų registro forma
  Aprašo 5 priedas krizės planas
  GC aprašo 1 priedas IPP
  GC aprašo 2 priedas IPP peržiūra
  GC aprašo 3 priedas Byloje provalomi dokumentai
 2. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro Krizių valdymo tvarkos aprašas (2023)
  GC_kriziu_valdymo_tvarka_2023
 3. Laikino atokvėpio paslaugos budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui organizavimo tvarkos aprašas
  LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS BUDINČIAM GLOBOTOJUI, GLOBĖJUI
  PASLAUGŲ SUTEIKIMO AKTAS (Sutarties 2 priedas)
 4. Budinčio globotojo  veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas (2022)
  BG veiklos kokybes vertinimo tvarkos aprašas_2022-02-07
  BG veiklos aprašo_ Priedas Nr.2 Vertinimo forma
  BG veiklos aprašo_Priedas Nr.1 Atsakomybės sritys
 5. Globos centro budinčio globotojo prižiūrimo ar rūpintojo rūpinamo vaiko susitikimų su tėvais, giminaičiais, ar kitais fiziniais asmenimis, su vaiku susijusiais emociniais ryšiais organizavimo tvarka (2021)
  Susitikimu-su-vaiku-organizavimas_2021
 6. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globos centro globėjo (rūpintojo) parinkimo komisijos reglamentas (atnaujintas 2024)
  Kalvelių komisijos darbo reglamentas_2024-02-09
  Įsakymas_dėl_komisijos_sudėties_2024-03-28

Globos centro veiklą reglamentuojančios Vilniaus rajono savivaldybės tvarkos:

 1. Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas
  2023-07-05_Sprendimas-pakeitimai-globos centro veiklos
  2022-12-22_GLOBOS CENTRAI-KAINA
  2021-07-30_TARYBOS sprendimas-Dėl budinčiu globotoju