Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), kuris taikomas ir teismų bei kitų teisminių institucijų veiklai (su tam tikrais ypatumais). Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia

Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras, juridinio asmens kodas 302457851, buveinės adresas Vilniaus g. 13-1, Kalvelių k., Vilniaus r., tel. +370 5 2463476, el. p. info@seimoskc.lt.

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį dėl konsultacijos galima kreiptis  el.paštu asmens.duomenys@seimoskc.lt 

Bendra informacija darbuotojams apie asmens duomenų tvarkymą
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ_bendra_darbuotojams