Informacija apie vaikų dienos socialinę priežiūrą dienos centre

Norintys gauti Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro dienos centre “Draugystės namai” Tėvai (globėjai) arba socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima, privalo kreiptis  rašytiniu prašymu tiesiogiai, paštu ar elektroniniu būdu į Įstaigą (kai šeimai taikoma atvejo vadyba, su šeima dirba socialinis darbuotojas ar šeimai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos) arba tiesiogiai į VDC (kai šeimai nėra taikoma atvejo vadyba, su šeima nedirba socialinis darbuotojas, neteikiamos socialinės priežiūros paslaugos). Kartu su prašymu pateikiama:

  • Užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau – Prašymas). Prašyme nurodomas pageidaujamas lankyti VDC yra pasirenkamas iš Savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt viešinamo akredituotą socialinę priežiūrą teikiančių VDC sąrašo;
  • vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
  • jei vaiko deklaruota gyvenamoji vieta kitoje savivaldybėje, rašytinį laisvos formos paaiškinimą, kodėl kreipiamasi ne į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, taip pat pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad vaikas gyvena ar lanko ugdymo įstaigą Savivaldybėje, kopijas;
  • jei socialinės priežiūros paslaugos poreikis vaikui nustatytas atvejo vadybos proceso metu, kartu su Prašymu vaiko atstovas pagal įstatymą, atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas darbui su šeima pateikia atvejo vadybininko rekomendaciją;
  • jei socialinių paslaugų poreikį vertinantiems socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su vaiko socialinės priežiūros poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš šeimos papildomų duomenų, nurodytų Tvarkos aprašo 17 punkte, reikalingų socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

Įstaigų ir VDC vadovų paskirti socialiniai darbuotojai (toliau – socialiniai darbuotojai) per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo ir visų reikiamų Aprašo 6 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos nustato vaiko dienos socialinės priežiūros poreikį, užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (Tvarkos aprašo 1 Priedas), pateikdami joje išvadas bei rekomendacijas dėl socialinių paslaugų vaikui teikimo. Įstaigos ar VDC vadovo sprendimu paslaugų poreikio vertinimo terminas gali būti pratęsiamas iki 15 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos socialiniam darbuotojui, nustatančiam vaiko socialinių paslaugų poreikį, raštu nurodžius priežastis, dėl kurių šį terminą reikia pratęsti (pavyzdžiui, reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimu), taip pat nurodoma asmens, kurio socialinių paslaugų poreikis vertinamas, vardas, pavardė, gimimo data.

Nustatant vaiko socialinių paslaugų poreikį, atsižvelgiama į vaiko ugdymo ir vystymosi poreikius pagal įvairių sričių specialistų (vaiko teisių apsaugos institucijos ir jos teritorinių skyrių, švietimo įstaigų, pedagoginės psichologinės pagalbos tarnybų, sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų specialistų) išvadas ir rekomendacijas, kurios turi įtakos nustatant vaiko socialinių paslaugų poreikį (jos pridedamos prie socialinių paslaugų poreikio vertinimo formos).

Pažymima, kad Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro dienos centre “Draugystės namai” akredituotas socialinės priežiūros paslaugas teikia 15 vaikų.

Daugiau skaitykite čia.

Dienos centre “Draugystės namai” dirbančių darbuotojų kontaktai: socialinė darbuotoja Božena Bocevič, tel. 867611855, el. p. bozena.bocevic@seimoskc.lt, užimtumo specialistė Ivona Dzengo, tel. 860047039, el. p. ivona.dzengo@seimoskc.lt.

Prašymus su papildomais dokumentais galite siųsti el. paštu info@seimoskc.lt.

Įrašas paskelbtas temoje Be kategorijos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.