Kviečiame tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) ar įtėviais

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro padalinys KVIEČIA TAPTI BUDINČIAIS GLOBOTOJAIS, GLOBĖJAIS (RŪPINTOJAIS) AR ĮTĖVIAIS

Nuotrauka: Shutterstock

Budinčiais globotojais, socialiniais globėjais gali tapti asmenys, atitinkantys Civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, taip pat Socialinių paslaugų įstatyme numatytus reikalavimus budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai.
Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.
Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Sutartis sudaroma 1 metų laikotarpiui. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.
Globos centro teikiamos paslaugos budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų. Budinčio globotojo veiklą per globos centrą finansuoja ta savivaldybė, kurios iniciatyva vaikui nustatyta globa (rūpyba) globos centre.

Kaip tapti budinčiu globotoju?
1 žingsnis:
Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas Savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą.
2 žingsnis:
Dalyvavimas GIMK programos grupiniuose mokymuose, individualus pokalbiai su Tarnybos atestuotais asmenimis.
3 žingsnis:
Gavus teigiamą išvadą, sudaroma sutartis su globos centru. Globoti pradėsite tuomet, kai tik atskiras vaikas, kuriam bus reikalinga laikinoji globa.Už kiekvieną globojamą šeimoje vaiką mokamas nustatyto dydžio atlygis.

Daugiau informacijos: GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b2b626f4fd5c11e796a2c6c63add27e9?jfwid=j9ohh56eu

Mus galite rasti adresu:
Vilniaus g. 13-1 Kalvelių k. Vilniaus r.
Telefonai:
+37060668975 
+37067833977
+37067833988
Daugiau informacijos:
info@seimoskc.vilniaur.lm.lt

Įrašas paskelbtas temoje Apie globos centrą. Išsisaugokite pastovią nuorodą.